Är er beredskap god?

Nya virusmutationer och en ökad smittspridning innebär att det finns förhöjd risk för en periodvis övergång till distansundervisning, både lokalt och på nationell nivå. Därför är det viktigt att vara beredd på möjliga situationer som på olika sätt kan påverka skolans verksamhet. Här kan Skola Hemmas reviderade material för scenarioplanering vara till god hjälp!

Scenarioplanering handlar om att använda sina befintliga kunskaper och erfarenheter för att ta fram realistiska, relevanta och tydliga framtidsbilder. Om det finns några olika tänkbara framtider att förhålla sig till i planeringsarbetet, vidgas synfältet, sikten blir klarare och det blir enklare att hantera snabba förändringar.

Stödmaterialet är baserat på tre tänkbara scenarier: A – En öppen skola, men med beredskap, B – En flexibel skola, både på plats och på distans och C – En stängd skola, där restriktioner och beredskap behöver finnas under en längre tid.

Tre scenarier är ett hanterbart pussel som ger en bra bild av de möjliga situationer som skolan kan stå inför, vilka förberedelser som krävs och vilka steg som behöver tas. De tre scenarierna finns i olika versioner för beslutsfattare på nationell nivå, beslutsfattare på huvudmannanivå samt beslutsfattare på en skola.

Tanken är inte att scenarierna ska användas rakt av, som färdiga lösningar. Istället rör det sig om ett förarbete som skolans aktörer kan arbeta vidare med utifrån sina respektive behov och förutsättningar.

Forskare, pedagoger och representanter för olika delar av skolväsendets myndigheter, organisationer och nätverk har medverkat i arbetet med att ta fram stödmaterialet.