Stöd skall stärka skolornas digitala beredskap inför ett osäkert läsår

Skolor och huvudmän planerar nu för fullt inför kommande läsår, där krisberedskap att snabbt kunna ställa om undervisning behövs. Undervisning på distans kan behöva ske helt eller delvis. Krisberedskapen behöver omfatta den digitala miljön, att den klarar trycket och att täppa till de hål som vårens nedstängning visade fanns. Nu lanserar branschen checklistor och stöd för arbetet.

Den akuta krisen är över, men kommande läsår har ett osäkert läge

Terminen och läsåret är nu slut för de flesta elever och studenter. Folkhälsomyndighetens rekommendationer öppnar upp skolorna och ger universiteten möjlighet att använda sina lokaler om rekommendationerna efterlevs. Samtidigt uppmanar man till stor flexibilitet, med en fortsatt osäker höst, med risk för hög sjukfrånvaro och ett smittläge i samhället som kan förändras och påverka hur skolorna kan bedriva sin undervisning. Beredskapen är viktig för att skapa trygghet och ro inför kommande år, säger Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry. Beredskap och att planera för olika tänkbara scenarier är viktigt både långsiktigt och kortsiktigt. Digitala verktyg spelar en central roll, både hur de kan och bör användas såväl i ett normalläge som när omställning till mer undervisning online behövs.

Leverantörerna har direktkontakt med sina kunder och de behov de har. Vi har en bra bild av läget och beredskapen ute i skolorna, säger Johanna, som lett arbetet tillsammans med medlemmar. Aktiviteten hos kommuner, huvudmän och skolor är hög för att förbereda för olika lägen inför höstens skolstarter. På sina håll behövs större insatser, våren har visat att några varit väl rustade och andra har saknat infrastruktur och digitala lärresurser. Vi hoppas att beredskapsstödet ska hjälpa skolorna att säkra upp att de har allt på plats och även har beredskap för vad de gör om digitala resurser skulle vara otillgängliga.

Stödet innehåller checklistor och råd för:

  • Beredskapsplanering för det digitala ekosystemet i sin helhet och för de olika områdena hårdvara, kommunikation- och administration samt undervisningsnära tjänster
  • Hur digitala verktyg kan användas i arbetet
  • Beredskapsplanering om digitala verktyg är otillgängliga

Målgrupper för materialet är främst huvudman, skolledare, it-resurs att använda som stöd och som underlag i dialog med t.ex. leverantörer, it-avdelning, jurister och informationssäkerhetsansvariga.

Arbetet är en del av branschorganisationens arbete i Skola Hemma, ett nationellt initiativ för att stödja skolorna under Corona-pandemin. Skola Hemma är ett samverkansprojekt RISE driver, på uppdrag av Skolverket och i samarbete med SKR, UR, Skolforskningsinstitutet, Swedish Edtech Industry, Rädda barnen, Prinsparets stiftelse, Specialpedagogiska skolmyndigheten och GR. Under veckan släpper Skola Hemma ett större paket med scenario- och planeringsstöd för hela skolans verksamhet. Den digitala beredskapsplanen är en del av detta arbete.

Stödet är en del av Edtechkartan, som även innehåller stöd för:

  • Att köpa edtech – inköps- och upphandlingsstöd
  • Att välja och värdera digitala lärresurser
  • Samlingsplats för leverantörernas stöd, Skola online- covid-19, nu uppdaterad för läsåret 20/21