Vuxenutbildning på distans

Botkyrka vuxenutbildning gick nyligen över till distansundervisning för att motverka spridningen av coronaviruset. Det är långtifrån enkelt att hantera för studieovana elever och för dem som är i behov av särskilt stöd. Anwar Katran är förstelärare i läs- och skrivutveckling samt speciallärare på enheten i Tumba. De elever som hon undervisar i sfi studieväg 1 träffar hon enskilt på skolan, en gång i veckan, för att ge dem individuell hjälp och vägledning som komplement till distansundervisningen.

Elever med minst skolbakgrund och studievana

Anwar Katran undervisar i en mängd olika kurser, från sfi studieväg 1 kurs A till och med sva grund, delkurs 4. Eleverna på sfi studieväg1 hör till dem som har minst skolbakgrund och studievana. Det innebär att de ofta behöver extra hjälp och stöd för att klara av sina sfi-studier. En stor del av dem har studiesvårigheter och några av dem har läs- och skrivsvårigheter. 

För det mesta undervisar Anwar Katran två eller tre elever samtidigt och emellanåt samlas hela gruppen, kanske åtta, nio elever, till gemensamma genomgångar. Några av dem får enskild undervisning, till exempel på grund av att de har svårt att koncentrera sig när de sitter tillsammans med andra i klassrummet. Detta måste hon ta hänsyn till nu när eleverna i hög grad ska sköta sina studier på egen hand. 

Det fysiska mötet och den mentala närvaron är avgörande

Alla elever har den teknik som krävs för att använda utbildningens lärplattform. De kan antingen använda sin egen mobil eller sonens eller dotterns dator. Men det är inte tillräckligt att hålla kontakten över nätet. Det fysiska mötet och den mentala närvaron är avgörande för att allt verkligen ska fungera, konstaterar Anwar Katran.

“Att träffas och att få bli bekräftad är A och O för mina elever. Annars blir det för svårt för dem att fokusera på sina studier. Därför är jag glad över att jag har fått ok av skolledningen att träffa mina elever enskilt på skolan en gång i veckan. Vi bestämmer tid på lärplattformen eller via sms. 

Än så länge fungerar den här lösningen alldeles utmärkt. Eleverna har inga problem med att hålla tiden, eftersom de inte vill gå miste om hjälpen och det fysiska mötet. De som är vana vid att undervisningen äger rum i en mindre grupp, tycker att det är ren lyx att få undervisning helt på egen hand.”

Det är extra viktigt att de här eleverna känner sig sedda

Några av eleverna har brister i sina exekutiva funktioner. Med andra ord har de svårt att koncentrera sig, och klarar inte av att planera och genomföra sina studier utan ordentlig vägledning. De har fått varsitt schema, som de fyller i varje dag för att inte tappa bort sina rutiner. 

“Det här är en väldig sårbar elevgrupp, så det är centralt att hålla kontakten även om alla sitter hemma. Om inte läraren hör av sig på några dagar, finns det risk för att eleverna uppfattar det som att de är lediga och kan ägna sig åt annat. Ofta räcker det med ett sms, där läraren frågar hur det går för att eleverna ska känna sig sedda,” säger Anwar Katran.

“Alla mina elever är väldigt glada över att inte lämnas helt på egen hand. De känner sig trygga i att veta att det finns någon som följer upp hur det går. Ett par av dem är sjuka och kan inte komma till skolan och prata, men vi tar det över telefon istället och håller kontakten den vägen. Det blir inte riktigt samma sak, men det får gå det också.”

Talsyntes och diktering är viktiga hjälpmedel när eleverna är hemma

När eleverna är hemma, har de stor nytta av sina mobiler och möjligheterna till talsyntes och diktering i olika appar. Förutom att markera ett stycke och få det uppläst, kan de själva tala in text och se hur ord och meningar växer fram. Detta är värdefullt för alla, men betyder extra mycket för de som har läs- och skrivsvårigheter. 

“När jag träffar en elev här på skolan, använder vi inte mobilen. Då ska vi framför allt interagera med varandra, men eleven ska också använda papper och penna. Forskning visar att det är viktigt att skriva för hand för att träna upp läs- och skrivförmågan. Vi arbetar också en del med högläsning. Många av dem har bristande fonologisk medvetenhet, och behöver lära sig att språk består av olika språkljud som sätts samman till ord och meningar.”

En roll som liknar kuratorns blir en del av lärarrollen

Elever som har studiesvårigheter har ofta även andra typer av svårigheter, vilket leder till att de har lågt självförtroende. Därför är det viktigt att ge dem bekräftelse och att lyfta dem, så att de kommer igång med sitt lärande och kan känna att de klarar av det. 

“Det här betyder att jag även måste ha en roll som närmast liknar en kurator som en del av min lärarroll. Några elever behöver få bekräftelse hela tiden, i varje steg, för att inte tappa motivationen. De som är helt ensamma och inte träffar någon annan när de är hemma, får nästan någon slags terapi när vi ses.

Distansundervisningen kan helt enkelt inte ersätta det fysiska mötet fullt ut i den här elevgruppen,” konstaterar Anwar Katran. 

“Det är viktigt att jag kan blir medveten om varje elevs starka sidor, så att jag kan utgå ifrån dem när jag utformar min undervisning. Om vi enbart har kontakt över nätet eller på telefon, blir det svårt för mig att hitta något konkret att bygga vidare på. Då finns det risk för att elevernas redan dåliga självförtroende naggas i kanten ännu mer och att de tappar motivationen. Det får inte hända!”