Om Skola Hemma

Skola Hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med följande partners: Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Göteborgsregionen, Prinsparets stiftelse, Myndigheten för yrkeshögskolan.

RISE Research Institutes of Sweden

Research Institutes of Sweden är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. RISE är helägt av näringsdepartementet. Webbplatsen skolahemma.se bemannas och driftas av RISE.

Skolverket

Skolverket är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

UR

Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlemsorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR bevakar aktivt medlemmarnas intressen, nationellt och internationellt. SKR har nätverk för kunskapsutbyte och erbjuder medlemmarna service och rådgivning. SKR är Sveriges största arbetsgivarorganisation och tecknar avtal för sammanlagt 1,2 miljoner medarbetare inom välfärden.

Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry är en ideell branschorganisation som samlar leverantörer inom den svenska edtechbranschen för att bidra till innovation och utveckling, till nytta för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning. 

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet bidrar till Skola Hemma på två sätt. Dels är en av myndighetens informationsspecialister stöd till de bibliotekarier som arbetar med sökning efter relevant forskning inom ramen för projektet. Dels är två av myndighetens forskare bollplank och stöd i den process som föregår att forskningsmaterial läggs upp på skolahemma.se. Det innebär inte att forskningsmaterialet genomgått den relevans- och kvalitetsgranskning som normalt görs på myndigheten vid framtagande av systematiska forskningsöversikter och andra forskningssammanställningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder de stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt.

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen finns eftersom 13 kommuner har valt att jobba tillsammans. Göteborgsregionen driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, anordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I slutändan handlar det om att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. Göteborgsregionen har tagit fram sajten distanspedagogik.se för att snabbt kunna erbjuda kvalitetssäkrat och praktiknära stöd till såväl gymnasieskolor och vuxenutbildningar som till de grundskolor som i dagsläget bedriver en stor del av sin undervisning digitalt. Under våren 2020 arbetar de parallellt med att inventera och följa upp behoven i totalt 20 kommuner runtom i Västra Götaland. Genom att kartlägga lärarnas egna frågor och funderingar kan de se till att innehållet på sidan alltid är aktuellt.

Prinsparets stiftelse

Stiftelsen bildades i samband med bröllopet mellan H.K.H Prins Carl Philip och H.K.H Prinsessan Sofia i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva. Genom stiftelsens två verksamhetsområden, tryggare och schysstare internet samt ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi, verkar stiftelsen för sin vision, bland annat genom Lajka, en gratisplattform om ungas hälsa på nätet med övningar, lektioner och material för hela grundskolan. Lajka bygger på läroplanen, skolans värdegrundsuppdrag, de globala målen samt barnkonventionen och syftar till att hjälpa skolan koordinera sitt arbete för en bättre näthälsa och fler samtal om nätvardagen. I de exceptionella tider vi befinner oss i nu med Covid-19 där den uppkopplade tiden ökar och tid i trygga rutiner och sammanhang minskar för många elever, är det extra viktigt att Sveriges skolor ges förutsättningar att systematiskt arbeta med värdegrundsfrågan och frågor som berör barns nätvardag.  

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. 
Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. Vi främjar även validering i utbildningarna.
Vi ansvarar också för frågor som rör vissa utbildningar som ligger utanför yrkeshögskolan – eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar som bedrivs av fristående skolor samt tolkutbildningar inom folkbildningen.
Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Vi granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.
Vi är också nationell samordningspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.Myndigheten har under 2020 ett regeringsuppdrag att stödja utbildningsanordnare i att bedriva distansundervisning med bibehållen hög kvalitet i utbildningens genomförande, med anledning av det nya coronaviruset.