Ung kvinna blir vaccinerad

Vaccination av barn och unga minskar smittspridningen

Drygt två tredjedelar av Sveriges vuxna befolkning är fullt vaccinerade mot covid-19 och mer än 80 procent har fått en vaccinationsdos. Bland de som är mellan 16 och 18 år är vaccinationsgraden betydligt lägre. Eftersom mer aggressiva varianter av viruset dominerar smittspridningen, är det viktigt att underlätta för dem att vaccinera sig. Det handlar både om att dämpa utbredningen, minska sjukdomsrisken och att öka möjligheten för landets skolor att undervisa på plats. Vaccinationskampanjer är på gång i landets regioner, och det är möjligt att även de som är mellan 12 och 15 år efterhand kommer att inkluderas. 

Deltavarianten har tagit över

Under sommaren har den så kallade deltavarianten helt tagit över smittspridningen i Sverige. Enligt epidemiologiska studier som genomförts i Storbritannien, är den här mutationen minst 40 procent mer smittsam än alfavarianten. Det krävs därför betydligt högre nivåer av antikroppar än tidigare för att neutralisera attackerna mot kroppens immunsystem. 

Aktuell forskning visar att alla godkända vaccin stärker kroppens försvar, så att det kan blockera infektionen. Två vaccindoser bedöms ge ett fullgott skydd mot sjukdom, även om risken att bli smittad aldrig kan uteslutas helt.

En mindre andel smittade riskerar att drabbas av postcovid

4445 personer, knappt en halv procent av dem som insjuknat sedan mars 2020, har än så länge konstaterats drabbade av postcovid eller postinfektiöst tillstånd efter covid-19. 210 personer är under 18 år. De som drabbas av postcovid har fortfarande symtom efter att infektionen är över, eller får nya symtom. I de allra flesta fall avtar symtomen successivt, men en mindre andel får långvariga och allvarliga symtom som behöver utredas, behandlas och följas upp. 

Kunskapsläget om postcovid är fortfarande bristfälligt och det finns ännu inget evidensbaserat arbetssätt som sjukvårdspersonal kan använda när de möter de här patienterna. I april publicerade Socialstyrelsen ett stödmaterial för beslutsfattare i hälso- och sjukvården som är baserad på det rådande kunskapsläget. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått i uppdrag av regeringen att bevaka forskningsläget när det gäller behandling och rehabilitering. Uppdraget ska slutredovisas den 15 augusti nästa år. 

Det är, enligt uppdraget, särskilt viktigt att uppmärksamma vad som gäller för barn och unga, berättar Elizabeth Åhsberg, projektledare på SBU.

Elizabeth Åhsberg, projektledare SBU

“Tyvärr är det vetenskapliga underlaget än så länge högst begränsat och det finns inga studier om postcovid som fokuserar på barn. Men det ligger förstås i sakens natur. Det är inte mer än ett och ett halvt år sedan sjukdomen började spridas, och det dröjer innan det här sjukdomstillståndet konstateras. Det tar också tid innan studier inleds, avslutas och är färdiga att publiceras. I slutet av förra året blev vi klara med en rapport om  långvariga symtom vid covid-19. Här tar vi upp en studie av barn med konstaterad lungpåverkan, som visar att i stort sett alla blev friska efter några veckor.”

SBU har en evidenskarta på sin webbplats, som gör det möjligt att löpande följa med i forskningsläget kring långvariga symtom och hur de kan behandlas. 

Myndigheter tar löpande fram riktlinjer och rekommendationer

Både covid-19 och postcovid är nya sjukdomar, men forskningen går raskt framåt och kunskapsläget blir efterhand bättre. I Sverige arbetar flera myndigheter just nu intensivt med att följa forskningsläget och att ta fram riktlinjer och rekommendationer för olika delar av samhället, säger Elizabeth Åhsberg.

“Socialstyrelsen tar fram stöd till vården, medan Folkhälsomyndigheten arbetar för att främja en bättre folkhälsa och ger bland annat information om skolbarn. SBU ger däremot inga riktlinjer eller rekommendationer. Vår uppgift är att genomföra oberoende utvärderingar av behandlingar och andra insatser inom vård och omsorg, som ger en vetenskaplig grund för det fortsatta arbetet på myndigheter och vårdinstitutioner.”

Hög vaccinationstäckning, men några grupper ligger efter

Sverige är bland de länder i världen som har högst vaccinationstäckning bland personer över 18 år. Drygt två tredjedelar har fått två vaccinationsdoser och ungefär fyra femtedelar har fått en dos. Folkhälsomyndighetens statistik från 30 augusti visar att täckningen är hög bland äldre grundskollärare (55-64 år), där mer än 90 procent är fullt vaccinerade. Bland yngre grundskollärare (25-34 år), är det bara 48% som har fått två doser. 

I några befolkningsgrupper ligger andelen vaccinerade betydligt lägre än riksgenomsnittet. Det handlar främst om socioekonomiskt utsatta grupper, och här är utlandsfödda överrepresenterade. För att minska smittspridningen och risken för sjukdom, arbetar regioner och myndigheter med en rad riktade insatser för att nå de här grupperna. Det handlar bland annat om att ge riktad information, att underlätta tidsbokning och att erbjuda drop-in-vaccination på offentliga platser. När restriktionerna avvecklas, blir det ännu viktigare. 

Vaccinationsgraden är också lägre bland barn och unga under 18 år. Det beror dels på att Folkhälsomyndigheten dröjde med att rekommendera vaccination för yngre, men även att European Medicine Agency endast har godkänt att vaccin får användas i åldersgruppen 12-17 år. 

Vaccination rekommenderas från 16 år

I juli utfärdade Folkhälsomyndigheten en rekommendation om att de som är födda 2005 eller tidigare kan erbjudas vaccination. De som är mellan 12 och 16 år kan än så länge bara erbjudas vaccination om de tillhör en riskgrupp. Men Folkhälsomyndigheten utreder frågan och beslutet kan komma att ändras framöver.

Landets regioner är nu i full gång med vaccinationskampanjer riktade mot gymnasieelever. De erbjuder drop-in-vaccination på skolan, under skoltid, för att sänka tröskeln. Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten, som kom den 2 september, visar att 55.4 procent av dem som är födda 2003-2005 har fått en första vaccindos. 6.4 procent är fullt vaccinerade.

Pilotprojekt med drop-in i Region Stockholm

Region Stockholm satsar på ett pilotprojekt med vaccinationsbussar på gymnasieskolor i områden med lägre vaccinationstäckning. Här har man även mobila vaccinationsplatser i den offentliga miljön, som vänder sig till vuxna. 

Förra veckan satte arbetet igång i Södertälje och i Upplands-Bro, berättar Magnus Thyberg, som är vaccinsamordnare på Region Stockholm. 

Man i kostym och svarta glasögon
Magnus Thyberg, vaccinsamordnare region Stockholms

“Regionen samarbetar bland annat med olika trossamfund och har flerspråkiga hälsoinformatörer som kan samtala med de personer som har frågor och funderingar. Vi följer utvecklingen och kan med kort varsel styra om resurserna så att de används på bästa sätt. Idag pågår vaccinationerna för ungdomarna som är födda 2005 eller tidigare. Vi planerar även för scenarier där fler åldrar kan bli aktuella för vaccination.”

Det avgörande just nu är att så många som möjligt från 16 års ålder vaccinerar sig med de två rekommenderade doserna, så att vi får ned smittspridningen i samhället och minskar risken att fler blir svårt sjuka, konstaterar Magnus Thyberg

“Vi följer utvecklingen i samhället i stort, iakttar Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har en nära dialog med skolorna. Vaccination är en viktig insats, men det är inte den enda insatsen som behövs. Det är fortfarande viktigt att vi tvättar händer, stannar hemma vid symtom och håller avstånd för att bromsa smittan.”