Hemmakontor

Academedia Academy hjälper skolan hantera coronapandemins utmaningar

Academedia hjälper skolledare och lärare i hela landet att hantera de utmaningar som coronapandemin och distansundervisningen medför. Genom att dela med sig av ett urval av Academedia Academys material för intern kompetensutveckling, ger de ett värdefullt bidrag till den gemensamma utvecklingen av den svenska skolan. 

En samlad satsning med ett brett perspektiv

“Academedia Academy är en samlad satsning på kompetensförsörjning och kompetensutveckling för hela koncernen, som startade 2012. Under de första åren låg fokus på ledarskap och ledarskapsutveckling, men nu är perspektivet betydligt bredare” berättar Lisa Oldmark, HR-direktör på Academedia. 

Lisa Oldmark
Lisa Oldmark, HR-direktör, Academedia

“Vi ger möjlighet till var och en att utvecklas inom sitt yrkesområde och vi driver centrala utvecklingsfrågor för vår skolverksamhet. Kollegialt lärande är en grundstomme. Vi lär oss tillsammans och drar nytta av varandras erfarenheter genom att arbeta i olika nätverk. Vårt arbete vänder sig både till den pedagogiska och den administrativa personalen. Academedia Academy ska vara som en varm hand i ryggen på alla våra medarbetare.”
“En stor del av Academedia Academys verksamhet går ut på att uppfylla de utvecklingsmål som styrelse och koncernledning formulerar i den övergripande strategin Färdplan 2023. Samtidigt är det viktigt att kontinuerligt kunna svara mot de kunskapsbehov som blir synliga ute på förskolor och skolor samt inom olika verksamhetsområden.” 

Ett urval av kurser och vägledningar är fritt tillgängliga

“När coronapandemin bröt ut på allvar i mars förra året, började Academedia Academy berätta om hur man arbetar med sin interna kompetens- och verksamhetsutveckling för att möta de nya utmaningarna. Tanken var både att ge stöd åt mindre friskolor och att hjälpa kommunala skolor att komma igång” säger Frida Gustafsson Wennö, produktionschef på AcadeMedia Academy. 

Frida Gustafsson Wennö, produktionschef på AcadeMedia Academy

“När vi såg det stora intresset, förstod vi att vi har ganska mycket material som vi skulle kunna dela externt. Det handlar till stor del om svårigheter som vi även har i vanliga fall, men som blir ännu tydligare under en krissituation. Vi har därför gjort ett urval av våra kurser och vägledningar fritt tillgängliga, för att inspirera och hjälpa andra.”

En av utbildningarna är Att leda i lågintensiva kriser, som har tagits fram tillsammans med Aida Alvinius, forskare på Försvarshögskolan. Fyra korta filmer samt ett samtals- och reflektionsunderlag, gör det bland annat lättare att hantera känslor och stressreaktioner, delegera ansvar och fatta beslut.  

Lärare från olika delar av Academedia-koncernen har spelat in ett tjugotal filmer där de ger tips och råd om hur undervisningen kan ställas om när skolans lokaler är stängda. De tar också upp viktiga saker som vårdnadshavare och elever behöver tänka på för att allt ska fungera. 

Utbildningen Tillgänglig lärmiljö ger konkreta exempel på hur det är möjligt att skapa en lärmiljö som passar alla. Närvarolyftet ger vägledning som gör det möjligt för lärare att öka frånvarande elevers närvaro och hjälpa dem att klara sin utbildning. Ett webbinarium om psykisk ohälsa tar upp hur skolan kan arbeta under den pågående pandemin för att stärka medarbetares och elevers psykiska välmående.

Academedias chefsöverläkare Kristina Bähr berättar i en film om vad som är viktigt att tänka på vid svåra samtal. Hon delar också med sig av verktyg som gör det enklare att sätta en ram för samtalet, att se till kontexten och att värna om de samtalandes ömsesidiga värdighet.

Pandemin – en allvarlig kris som kan ge viktiga insikter och lärdomar

“Coronapandemin är verkligen fruktansvärd och påverkar människorna och hela samhället i en starkt negativ riktning” konstaterar Lisa Oldmark. “Samtidigt ger den oss insikter och lärdomar inom en rad områden, som vi kan använda för att skapa en bättre arbetsmiljö och en bättre skola.”
“Det är till exempel tydligt att en del personer blomstrar, tar för sig och kommer fram när den fysiska närvaron och förmågan till socialt samspel inte är avgörande. Vi ser också att de som är beroende av sociala relationer i det fysiska rummet blir mycket ensamma och får det svårare att klara sin vardag. Det gäller både för skolans personal och för eleverna. Därför måste vi ta hänsyn till individuella behov och förstå vikten av att kunna arbeta på olika sätt. ” 
“Elevernas varierande förmåga att organisera och klara av sina studier på egen hand sätter fingret på några förmågor som har en växande betydelse” tillägger Lisa Oldmark. “Det handlar bland annat om självdisciplin, självledarskap och att kunna hjälpa och dra nytta av varandra.”
“Vi arbetar redan mycket med kultur, etik och värderingar, men jag tror att vi måste betona det här ännu mer i undervisningen. Alla elever behöver lära sig att leda sig själva och att utveckla en etisk och moralisk kompass som vägleder dem i samvaron och i samarbetet med andra. Det tror jag är en av de avgörande pusselbitarna för den fortsatta utvecklingen.”

“Det blir allt viktigare för Academedia att bidra till den gemensamma utvecklingen av svensk utbildning” avslutar Lisa Oldmark. “Om vi är öppna och delar med oss, hoppas jag att det kommer tillbaka och att vi kan hjälpas åt att skapa en bättre skola. Vi lever i allvarliga tider, där skola och utbildning har ett stort ansvar för att värna demokrati och likvärdighet. För att klara det uppdraget, gäller det att kunna samarbeta och lära av varandra.”