Jonas Linderoth & Thomas Hillman

Forskarsamtal – moderering av onlinemiljöer och asynkron undervisning

Jonas Linderoth, professor i pedagogik, har samtalat med docent Thomas Hillman vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs Universitet, som bland annat forskar om kommunikation och lärande i onlinemiljöer. Samtalet är indelat i två delar. I den första delen samtalar Thomas och Jonas om den forskning som finns kring moderering av onlinekommunikation. I den andra delen berättar Thomas om kunskapsområdet Instructional Design och fördelar med asynkrona undervisningsupplägg.

I samband med den nu nödtvungna omställningen till onlineundervisning som sker i delar av den svenska skolan aktualiseras en rad frågor om lämpliga sätt att designa undervisningen. Thomas Hillman, docent i pedagogik vid Göteborgs Universitet, disputerade vi University of Ottawa i området Design of technologies for learning men har även arbetat i kunskapsfältet Computer mediated communiation.

Vi har talat med Thomas om vad dessa fält kan bidra med för kunskap i omställningen till onlineundervisning.

Moderering i onlinemiljöer

Ett av de problem som lärare ställs inför när de undervisar i onlinemiljöer är att de inte har lika många verktyg att jobba med för att styra upp kommunikationen mellan elever och mellan elev och lärare som de annars har i klassrummet. Det innebär att det är svårt att ha samma strategier som i klassrummet för att hålla ordning och minska störningar i undervisningen. Onlineundervisning kräver en större tydlighet i kommunikationen. Eftersom onlineundervisning för elever i de åldrar vi nu har att göra med är rätt ovanlig, så finns det ganska lite forskning som går att använda direkt på vår nuvarande situation. Däremot, påpekar Thomas, finns det forskning om hur problematisk kommunikation undviks i stora onlinemiljöer exempelvis sociala medier. Denna forskning kan användas så länge vi är medvetna om att det naturligtvis finns skillnader mellan de olika onlinemiljöerna. I samtalet gör Thomas några nedslag i denna forskning.

  • Förebygg ordningsproblemen innan de uppkommer. En princip vid moderering av onlinekommunikation är att planera och göra strategier innan problemen uppkommit. Försök förutse problem och förbered strategier som kan användas om dessa problem uppkommer.
  • Skapa ett ramverk kring kommunikationen. Det kan vara bra med regler som det går att hänvisa till när problem uppkommer. Strukturera kommunikationen så att det är lätt att göra rätt. Ett exempel på en sådan sak kan vara att i en videokonferens låta mikrofonerna vara tystade vid inloggning. Det gör, säger Thomas, att störande beteenden blir en mer aktiv handling, vilket kan ha en dämpande effekt på störningar.
  • Använd indirekt moderering. Undvik att ta direkta konfrontationer inför elevgruppen, använd istället funktioner som direktmeddelanden till enskilda elever. Uppmuntra god kommunikation och gott tonfall.
  • Balansera modereringen. Av pedagogiska skäl bör lärare försöka hitta en balans i sin moderering, något som är särskilt viktigt när diskussionen används som pedagogiskt verktyg. Forskningen visar att för hård moderering dödar diskussioner men viss synlighet stimulerar deltagande.
  • Försvåra fusk genom undervisningsdesign. Ett sätt att undvika det problematiska beteendet med elever som fuskar på uppgifter är designa uppgifter som gör det svårt att fuska. Om uppgifterna kräver att eleven använder de tillgängliga resurserna i undervisningen och gör synteser av dessa så blir det svårare med fuskstrategier som att flytta omformulerad text.

I samtalet pekar såväl Thomas som Jonas på att flera av dessa strategier i första hand är beforskade i högre utbildning. Den skola eller lärare som vill tillämpa dem behöver därför göra det med en varsamhet i relation till lokala förutsättningar.

Instructional design och asynkrona undervisningsupplägg*

I den andra delen samtalar Jonas och Thomas om fältet instructional design och asynkrona undervisningsupplägg. Instructional design är ett kunskapsfält och med fokus på hur man bäst utvecklar material och processer för att åstadkomma lärande. Thomas pekar på att i en sådan ansats förskjuts fokus hos den som undervisar från själva mötet med eleven/studenten till att förbereda undervisningsmaterial(filmer, texter, visualiseringar etc.) och uppgifter (essäfrågor, övningar, flervalstester etc.). Ansatsen leder därför till mer så asynkrona upplägg.

Thomas pekar på att detta kunskapsfält blir aktuellt eftersom det inte är rimligt att ha en normal, synkron skoldag med 4-5 timmars videokonferens varje dag, hela veckan. Istället menar han att det blir nödvändigt att eleverna jobbar självständigt med egna uppgifter och dessa uppgifter måste vara väldesignade. De måste byggas så att de går att arbeta med dem utan den direkta hjälpen från läraren.En av lärdomarna från instructional design är här att det behövs en överblick över lärandesekvensen. Den som konstruerar materialet behöver se logiken i det pedagogiska innehållet, identifiera vad som är lämpliga steg att ta och sedan eftersträva en balans i progressionen. En punkt i samtalet mellan Thomas och Jonas är att instructional design är en gammal tradition men flera av dess idéer dyker upp i form av pedagogiska trender. Thomas pekar på att grundtanken i trenden ”flipped classroom” (spela in genomgångar på video, fokusera lektionen på frågor, diskussion och återkoppling) är en väldigt gammal pedagogisk idé. Att eleverna får genomgången eller orienteringen i det pedagogiska materialet innan själva mötet mellan elev och lärare går långt tillbaka i historien och är själva grunden för den högre utbildningens seminariekultur.

Avslutningsvis pekar Thomas och Jonas på att en förutsättning för att kunna jobba med undervisningsdesign är att det finns ordentligt med förberedelsetid. Här kan skolledningar och huvudmän behöva se över lokala föreskrifter för att underlätta för lärarna. I det läge vi har till följd av den pågående pandemin blir det också viktigt att sätta tillit till lärares autonomi och ge dem förutsättningar så att de kan ha de frihetsgrader som lärare i högre utbildning har.

Thomas Hillman, Göteborgs universitet.
Thomas Hillman, Göteborgs universitet.

* Synkron undervisning avser att lärare och elev kommunicerar i realtid, asynkron undervisning avser att undervisning och kommunikation som inte sker i realtid. I Sverige har begreppet ”fjärrundervisning” börjat användas för att peka ut att online-undervisningen är synkron.

Thomas Hillman rekommenderar nedanstående forskning.

Moderering

Asterhan, C. S., & Schwarz, B. B. (2010).Online moderation of synchronous e-argumentation. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 5(3), 259-282. https://link.springer.com/article/10.1007/s11412-010-9088-2

Gairín-Sallán, J., Rodríguez-Gómez, D., & Armengol-Asparó, C. (2010). Who exactly is the moderator? A consideration of online knowledge management network moderation in educational organisations. Computers & Education, 55(1), 304-312. https://www.researchgate.net/profile/David_Rodriguez-Gomez/publication/220140984_Who_exactly_is_the_moderator_A_consideration_of_online_knowledge_management_network_moderation_in_educational_organisations/links/5b059ecca6fdcc8c25229d22/Who-exactly-is-the-moderator-A-consideration-of-online-knowledge-management-network-moderation-in-educational-organisations.pdf

Wise, K., Hamman, B., & Thorson, K. (2006). Moderation, response rate, and message interactivity: Features of online communities and their effects on intent to participate. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(1), 24-41. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2006.00313.x

Instructional design

Irlbeck, S., Kays, E., Jones, D., & Sims, R. (2006). The phoenix rising: Emergent models of instructional design. Distance Education, 27(2), 171-185. https://doi.org/10.1080/01587910600789514

Jonassen, D. H. (1997). Instructional design models for well-structured and III-structured problem-solving learning outcomes. Educational technology research and development, 45(1), 65-94. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02299613.pdf

Van Merriënboer, J. J., Clark, R. E., & De Croock, M. B. (2002).Blueprints for complex learning: The 4C/ID-model. Educational technology research and development, 50(2), 39-61. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02504993.pdf

Young, M. F. (1993). Instructional design for situated learning. Educational technology research and development, 41(1), 43-58. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02297091.pdf