elev ler framför laptop

Elevhälsa Online och förebyggande arbete kan stärka elevers psykiska välmående

Den nystartade tjänsten Elevhälsa Online ger grundskole- och gymnasieeleverna i Härjedalens kommun möjlighet att kontakta skolsköterska och kurator dygnet runt under hela läsåret. Svar garanteras inom ett dygn på helgfria vardagar. Förutom att öka tillgängligheten, satsar kommunen även på att arbeta förebyggande för att främja elevernas hälsa och välmående.  

Den fysiska närvaron är inte tillräcklig 

I Härjedalens kommun finns nio grundskolor och en gymnasieskola, som är utspridda över ett vidsträckt geografiskt område mitt i Jämtland. Ungefär tjugo mil skiljer skolorna i de yttre ändarna av kommunen. Totalt är fyra skolsköterskor och två kuratorer anställda på bildningsförvaltningen, och alla arbetar inte heltid. Det betyder att elevernas möjligheter att få stöd och hjälp på plats i skolan har varit begränsade till bestämda tider några dagar i veckan. 

De senaste åren har skolsköterskorna, skolkuratorn och skolpsykologen i Härjedalen observerat att ångest, stress och oro har ökat bland eleverna. Det finns tydliga tecken på att problemen har förstärkts ytterligare under pandemin. Eleverna har periodvis fått undervisning på distans, den invanda vardagen och det sociala sammanhanget i skolan har rubbats och en del elever har haft problem att sköta sina studier hemifrån. 

Härjedalen bygger vidare på erfarenheterna från Norrtälje

Något måste göras, berättar Kicki Hallgren, chef för skolsköterskor, skolpsykolog samt kulturskolan i Härjedalens kommun. 

“Vi tog kontakt med Norrtälje kommun, som startade sin satsning Elevhälsa Online för ett år sedan. Där kan eleverna, via ett formulär på kommunens webbplats, snabbt och enkelt kontakta skolsköterska och kurator. De kan antingen legitimera sig med BankID eller skriva in namn och kontaktuppgifter manuellt. I formuläret beskriver eleverna vad de behöver hjälp med, och de blir kontaktade inom ett dygn. Vi bestämde oss för att också börja arbeta så här.” 

Härjedalens kommun har kunnat bygga vidare på erfarenheterna från elevhälsan i Norrtälje, som bistått med tips och stöd kring teknik och praktiska frågor när tjänsten har byggts upp. Precis som i Norrtälje användes redan en etjänstplattform för att hantera delar av kommunens administration. Nu sköter den också de digitala kontakterna mellan eleverna och elevhälsans personal, säger Kicki Hallgren. 

“Plattformen uppfyller de sekretesskrav som formuleras i dataskyddslagen, och för automatiskt över all information till det webbaserade journalsystemet. Tillgången till informationen är behörighetsreglerad, och personalen loggar in med tvåfaktorsautentisering. Eleverna kan alltså känna sig säkra på att deras integritet är skyddad och att ingen obehörig kan komma åt deras personliga uppgifter.”

Skolsköterska och kurator ska snabbt och enkelt kunna nås över nätet

Den 12 april öppnade Härjedalens kommun tjänsten Elevhälsa Online, som kan användas av alla elever från årskurs fyra till och med gymnasiet. På elevernas datorer finns en genväg till Elevhälsa Online, så att de lätt kan använda den om det behövs. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla helgfria vardagar under läsåret. 

“Nu kan eleverna snabbt nå elevhälsan och få hjälp och stöd. När ett formulär är ifyllt och skickat, sänds ett mail till elevhälsan. Det finns ett schema som reglerar vem som ansvarar för att hålla kolla på mailen. Hen kan antingen skicka mailet vidare till den kollega som ska ta hand om ärendet eller själv sköta den första kontakten med eleven. Förutom att tillgängligheten ökar, så blir elevernas kontakt med elevhälsan mer diskret.” 

Under sommarlovet kommer Elevhälsa Online inte att vara öppen. Men om det visar sig finnas ett behov även under sommaren, kommer bildningsförvaltningen att försöka hitta en lösning.

Hjälp och stöd ska sättas in så tidigt som möjligt

Det är viktigt att elevhälsan kommer in på ett så tidigt stadium som möjligt när en elev får problem, understryker Kicki Hallgren.

“Jag ansvarar också för aktivitetsansvaret i Härjedalens kommun, som vänder sig till ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har slutfört gymnasiet. I första hand handlar det om att lotsa dem vidare till fortsatta gymnasiestudier, eftersom det är den bästa vägen framåt. Skulle det inte gå, försöker vi hitta ett arbete som passar. Om vi kan nå dem redan när de är yngre, kan vi både hjälpa dem att må bättre och kanske undvika risken att deras skolgång drabbas.” 

När nästa läsår startar i augusti, kommer Härjedalens kommun att ta ett ordentligt krafttag för att se till att mentorer och elevhälsans personal kommer till klassrummen och informerar om Elevhälsa Online. Alla elever måste bli medvetna om att tjänsten finns, och att den är tillgänglig dygnet runt under hela läsåret. 

Kulturskolan är en viktig förebyggande pusselbit

Det är förstås avgörande att eleverna kan nå elevhälsan när det behövs, men det gäller också att arbeta förebyggande och att skapa miljöer som ökar deras välmående och kan förbättra deras hälsa. Här kan till exempel Kulturskolans verksamhet spela en viktig roll, påpekar Kicki Hallgren.

“Vi behöver bli betydligt bättre än idag på att ta tillvara och att utveckla elevernas kulturintresse. När eleverna utövar kultur, antingen enskilt eller i grupp, utvecklas deras sociala, motoriska och emotionella förmågor. Samtidigt blir självkänslan starkare, deras uthållighet ökar och de blir bättre på att koncentrera sig.” 

Under våren har kulturskolan i Härjedalen arbetat med dans på distans, med hjälp av en danspedagog på Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå. När det på grund av pandemin inte längre går att dansa i samma lokal, får man istället göra det digitalt, över nätet. De elever som vill vara med, kopplar varje torsdag upp sig på den videoplattform som används och dansar tillsammans. Alla som är intresserade kan vara med, oavsett var de bor i kommunen.

“Dans och musik skapar så mycket glädje, och Kulturskolan kan göra betydligt mer för elevernas hälsa än vad som görs idag. Under vårterminen har några elever som tidigare inte mått så bra tillbringat mer tid med musikläraren i kulturskolan, vilket har fungerat bra. Elevhälsan ska vara lätt tillgänglig och vi måste använda de medel vi har för att se till att eleverna mår så bra som möjligt. Här är Elevhälsa online och kulturskolan två viktiga pusselbitar!”