Uppdaterat stödmaterial stärker skolornas beredskap inför höstterminen

Med anledning av Folkhälsomyndighetens pressträff den 15 juni, där utbildningsminister Anna Ekström pekade på att skolorna skall förbereda för undervisning på plats i höst, släpper nu RISE genom initiativet Skola Hemma sitt uppdaterade stöd för scenarioplanering

Syftet med materialet är att stötta huvudmän och enskilda skolor att stärka sin beredskap för olika utvecklingsförlopp i pandemin. Stödmaterialet baserar på tre tänkbara scenarier: A – En öppen skola, men med beredskap, B – En flexibel skola, både på plats och på distans och C – En stängd skola, restriktioner och beredskap behöver finnas under en längre tid.

Planera för beredskap

Scenarioplanering handlar om att använda sina kunskaper och erfarenheter för att ta fram realistiska, relevanta och tydliga framtidsbilder. Scenarier behöver bli en integrerad del av det fortsatta tankearbetet i skolan. Det är en process som ska genomföras innan planeringsarbetet dras igång. Om skolor och skolhuvudmän har några olika tänkbara framtider att förhålla sig till, vidgas synfältet, sikten blir klarare och det blir lättare att förbereda adekvata åtgärder. 

“Scenarioplanering är ett värdefullt verktyg för att planera verksamheten i tider av hög osäkerhet, och blir ett viktigt stöd för beredskap hos skolor och skolhuvudmän”, säger Carl Heath, Utbildningsdirektör, RISE.

Tre scenarier är ett hanterbart pussel som ger en bra bild av de möjliga situationer som skolan kan stå inför, vilka förberedelser som behöver göras samt vilka steg som måste tas. De tre scenarierna finns att arbeta med för beslutsfattare på huvudmannanivå respektive skolnivå.

Tanken är inte att scenarierna ska användas rakt av, utan det rör sig om ett förarbete som skolans aktörer kan arbeta vidare med utifrån sina respektive behov och förutsättningar.

Forskare, pedagoger och representanter för olika delar av skolväsendets myndigheter, organisationer och nätverk har medverkat i arbetet med att ta fram stödmaterialet.

Länkar till relaterat innehåll