Svart tavla med ritade cirklar i vitt. Från cirklarna är vita streck dragna mot mitten, där ligger en glödlampa.

Erfarenheter från distansundervisning samlas inför framtida undervisning

Center för skolutveckling i Göteborg har samlat in erfarenheter av distansundervisning i syfte att kunna använda dessa nya kunskaper i undervisningen i framtiden. Vad har man lärt sig som kommer att bli en del av det ”nya ordinarie” post corona? Slutsatsen pekar på att trots utmaningar för både lärare och elever har erfarenheterna lett till att nya arbetssätt fått fäste.

Ta del av hela rapporten här:
“Att skapa närvaro på distans: Erfarenheter och framgångsfaktorer från distansundervisning på gymnasiet, gymnasiesärskolans nationella program och Studium i Göteborg vt 2020” (Center för skolutveckling, Göteborg på uppdrag av Avdelningen för digitalisering och innovation, Utbildningsförvaltningen i Göteborg)