Italienska skolsystemet och coronapandemin

Hur klarar det italienska skolsystemet att hantera utmaningarna under den nuvarande krissituationen? Finns det risk för att stora grupper av elever halkar efter? Vad görs för att ge stöd åt skolpersonalens och elevernas psykiska hälsa och välmående?

Fortfarande distansundervisning – men inga likvärdiga förutsättningar

Italien var det första landet i Europa som stängde ned hela samhället när coronapandemin slog till för ungefär ett år sedan. Nedstängningen varade totalt i två månader. Under den här tiden gick skolan över till nätbaserad undervisning. Efterhand som det kommit nya smittvågor, har skolorna stängt ned igen, helt eller delvis, för att förhindra smittspridningen. Ett år senare är det fortfarande i hög grad distansundervisning som gäller. 

De socioekonomiska skillnaderna mellan de norra och södra delarna av Italien är stora, men det finns även en stor variation på olika skolor i hela landet. Eleverna har helt enkelt inte likvärdiga förutsättningar att skapa en trygg studiemiljö hemma, alla kan inte få hjälp och stöd av sina föräldrar och många saknar tillgång till dator eller Internet. 

Enligt en rapport som Unicef publicerade i februari, kunde uppemot en tredjedel av de italienska eleverna – knappt tre miljoner – inte följa med i distansundervisningen under förra året. Anledningen är att de inte hade tillräcklig tillgång till datorer och Internet. Med andra ord finns det en överhängande risk för att en stor andel av eleverna halkar efter och att de inte får den undervisning de har rätt till.

Det krävs insatser för att öka likvärdigheten

Coronapandemin har lett till att elevernas varierande förutsättningar och dess konsekvenser för likvärdigheten har blivit tydligare och lyfts fram i ljuset. Det är uppenbart att alla elever behöver tillgång till en dator av god kvalitet och ett snabbt och stabilt bredband för att kunna följa med i undervisningen. Dels är det förstås nödvändigt i dagens krissituation. Det är också centralt i ett alltmer digitalt samhälle, där skolan vill dra nytta av möjligheterna för att utveckla undervisningen och för att bättre kunna förbereda eleverna för framtiden.  

Ända sedan mars förra året har den italienska regeringen genomfört en mängd olika större och mindre insatser för att möta de utmaningar som visar sig. Framför allt handlar det om att försöka utjämna de socioekonomiska skillnaderna och att skapa en mer likvärdig tillgång till nätbaserad. Den indikator som OECD har tagit fram för att beskriva elevers ekonomiska, sociala och kulturella status (ESCS) i PISA, används för att identifiera de skolor som har särskilt stora behov av stöd. 

Den senaste större satsningen, som inleddes i november, går ut på att underlätta för behövande skolor att ge fler elever tillgång till datorer och Internet. Detta är en del av Decreto Ristori, en övergripande nationell satsning som ger hjälp och stöd inom en rad olika samhällsområden. Skolsatsningen omfattar totalt 85 miljoner euro, och gör det möjligt att köpa in 200 000 datorer och att betala 100 000 bredbandsuppkopplingar. Med tanke på det stora behovet, är det uppenbarligen långt ifrån tillräckligt. Men det är ett steg framåt.

Ingen tydlig bild av hur kunskapstappet ser ut

Varje vår brukar INVALSI, det nationella institutet för utvärdering av skolsystemet, arrangera nationella prov i italienska, matematik och engelska, från grundskolans lägre år till och med gymnasiet. Syftet med de här proven är att få en bättre bild av hur den italienska skolan fungerar, vilka kunskapsskillnader och kunskapsluckor som finns, och så vidare. Proven har arrangerats under en följd av år, så det är även möjligt att överblicka utvecklingen på lite längre sikt. 

Tyvärr kunde bara några få av proven genomföras förra året, och det är fortfarande osäkert hur det blir i år. Det är olyckligt, eftersom proven både kan ge en tydlig indikator på det kunskapstapp som uppstått under pandemin och peka på nödvändiga insatser. Detta har bland annat påpekats av direktören för Fondazione Agnelli, en icke-vinstdrivande stiftelse, som arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt inom skola och utbildning.  

Stress och oro bland stora grupper av elever

Även bland den majoritet av eleverna som kan följa med i distansundervisningen finns det problem som behöver hanteras. I slutet av januari presenterade italienska psykologförbundet (CNOP) en enkätundersökning bland elever på högstadiet och gymnasiet, som visar att många äldre elever börjar bli trötta på distansundervisningen. Mer än sex av tio elever värderar undervisningen i skolan högt och drygt 54% saknar den i hög grad. Knappt fyra av tio elever uppskattar distansundervisningen och 12% uppskattar den i hög grad. Viljan att ta del av distansundervisningen har också minskat under 2020, från 86% till 70%.

CNOP betonar betydelsen av att lyssna på vad de unga säger. Skolan är inte bara en plats för undervisning och lärande, utan också en viktig social arena för eleverna. Distansundervisningen ger inte alls samma möjligheter att skapa och upprätthålla sociala relationer. Det är också tydligt att isolationen i hemmet ger upphov till såväl stress som växande tristess bland en stor andel av eleverna, precis som i många andra länder. Undersökningen visar att det är viktigt att inte underskatta pandemins effekter på elevers psykiska välmående, konstaterar CNOP. 

Psykologer ska bidra till att utveckla ett nationellt stödsystem

Kort efter att undersökningen presenterats, tecknade utbildningsdepartementet ett samförståndsavtal med CNOP, som syftar till att dra nytta av psykologers kunskaper och erfarenheter för att skapa en kultur av hälsa och välmående i skolan. Man kommer även att arbeta aktivt med att upptäcka problem och att skapa ett nationellt stödsystem som kan hjälpa skolpersonal, familjer och elever att hantera de situationer som uppstår. 

Utbildningsdepartementet påpekar betydelsen av att dra nytta av befintlig professionell kunskap som både kan dämpa elevers ångest och hjälpa lärare att förstå varför vissa elever saknar motivation. En psykolog kan lyssna utan att döma och  är en värdefull resurs som kan hjälpa eleverna att hantera de psykiska problem som uppstår under pandemin. 

Skolans uppgift är att lägga en solid grund för alla elevers utveckling och välmående. Här är ett psykologiskt, socialt och känslobetonat perspektiv lika viktigt som det pedagogiska. Dessutom är det avgörande för att eleverna ska kunna fungera som vuxna, ansvarstagande medborgare i ett demokratiskt samhälle.