Nytt material för scenarioplanering

Nu finns nytt material från Skola Hemma och RISE tillgängligt för att stötta i scenarioplanering inför läsåret 2020-2021.

Den 17e maj meddelar Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning för gymnasiet från och med den 15e juni tas bort, för kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning kvarstår dock rekommendationen om distansundervisning. Beskedet skall dock inte tolkas som att skolan till hösten öppnar upp som vanligt. Hur Covid-19 pandemin utvecklar sig vet vi inte, men vi vet att skolan inför kommande läsår kommer att behöva hantera nya utmaningar.

I en tid där framtiden är oviss och osäkerheterna om hur läsåret 2020-2021 kan komma att utspela sig är stora, blir det svårare än vanligt att förbereda och planera verksamhet. För att understödja det svenska skolväsendet har RISE inom ramen för samverkan i Skola Hemma under försommaren genomfört ett scenarioplaneringsarbete. Syftet med arbetet har varit att ta fram ett stödmaterial för det svenska skolväsendet på nationell nivå, huvudmannanivå och skolnivå. Materialet kan läsas som det är, men för störst effekt rekommenderas att varje berörd organisation på egen hand arbetar vidare med materialet. Stöd för hur ett sådant arbete kan gå till finns i materialet.

Materialet är skapat i samverkan med partners inom Skola Hemma, samt huvudmän, forskare och experter. Precis som tidigare material framtaget av RISE i Skola Hemma är det möjligt att dela och nyttja genom en creative commons licens. Det innebär att bilder och material går att anpassa så att de går att använda i ens egen verksamhet. Materialet är att betrakta som ett processmaterial
och ett understöd för ett vidare arbete i den egna verksamheten. Det gör inte anspråk på att vara fullödigt eller färdigställt utan förutsätter att det används och vidareutvecklas utifrån de lokala förutsättningar och villkor som finns. Materialet är också skapat med en aktiv versionshantering, då det med största sannolikhet kommer att behöva uppdateras när ny kunskap tillförs och omvärlden förändras.

Materialet består av:
Scenarioplanering – Ett stöd för skolan under Coronapandemin och Scenarioplanering – Arbetsmaterial samt Scenarioplanering – Tom matris.

Var noga med att du använder den senaste versionen av materialet, som du når på www.skolahemma.se.