Myndigheten för yrkeshögskolan, ny partner till Skola Hemma

Vi välkomnar Myndigheten för yrkeshögskolan som ny partner till Skola Hemma.

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. 
De analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. De främjar även validering i utbildningarna.
De ansvarar också för frågor som rör vissa utbildningar som ligger utanför yrkeshögskolan – eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar som bedrivs av fristående skolor samt tolkutbildningar inom folkbildningen.
Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom deras ansvarsområde. De granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.
De är också nationell samordningspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU. Myndigheten har under 2020 ett regeringsuppdrag att stödja utbildningsanordnare i att bedriva distansundervisning med bibehållen hög kvalitet i utbildningens genomförande, med anledning av det nya coronaviruset.

Läs gärna mer här.