barn ritar i sin lärobok

Folkhälsomyndigheten informerar om Covid-19 inför skolstart i höst

Folkhälsomyndigheten bedömer att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som regel inom alla skolformer för barn och unga. Barn blir sällan allvarligt sjuka av covid-19 men det förebyggande arbetet kommer fortsatt vara viktigt för att minska risken för utbrott i skolmiljö.

I samband med terminsstarten är det vanligt med ökad spridning av infektioner. Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta och i skolmiljön kan smittkedjor och utbrott uppstå under hösten. Det förebyggande arbetet i skolan och på fritids är därför fortsatt viktigt.

Det innebär att alla aktörer kontinuerligt behöver göra proportionerliga avvägningar kring barns rätt och behov av skolundervisning och socialt sammanhang i skolan, samtidigt som skolan vidtar anpassningar som förebygger smittspridning och utbrott. Ta del av hela artikeln på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Skolhuvudmännen behöver också fortsatt ha beredskap för att hantera av fall och utbrott i skolmiljön och regionerna bör upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning. För att stötta skolor och huvudmän i sitt beredskapsarbete så har Skola Hemma uppdaterat sitt stödmaterial, läs mer om materialet här.