Hands joined in a gesture of partnership

Stödmaterial för att bedriva undervisning på distans

Skola Hemma är ett samarbete mellan RISE och partners från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle som fungerar som ett stöd för skolan. Skola Hemma startade i mars 2020 då länder i Europa började stänga ned sina skolor. RISE tillsammans med Skolverket började förbereda för att erbjuda stöd för en eventuell skolstängning. Kort därefter blev detta verklighet och för många skolor skedde undervisningen under större delen av vårterminen på distans. Större delen av höstterminen 2020 skedde undervisningen åter i klassrum men flera skolhuvudmän vittnade om att det behövs ett fortsatt stöd för att utföra moment på distans. Under december 2020 stängs åter gymnasieskolorna och undervisningen kommer att ske på distans under en period. Vi vet inte hur utvecklingen av viruset och dess konsekvenser på samhället kommer se ut efter detta men vi ser ett fortsatt behov av det stöd som vi samlat för att underlätta för både elever, lärare och övrig personal i skolan.

Stöd för distansundervisning

Det finns mycket att att tänka på när skolans undervisning flyttar från de fysiska lokalerna och ut på nätet. RISE har därför utarbetat ett erfarenhetsbaserat stöd för olika yrkesgrupper inom skolan. Det är tänkt att fungera som utgångspunkt för arbetet med planering och genomförande, och kan därför behöva anpassas efter olika verksamheters förutsättningar och behov.

Stöd för olika funktioner:
Huvudman
Rektor
Lärare
Skolans it-funktion
Det finns också ett informationsmaterial för vårdnadshavare till barn som undervisas på distans. Här förklaras hur distansundervisning kan gå till och vad de vårdnadshavare kan göra för att underlätta för barnet att hantera skolarbetet när det sker i hemmet.  

Forskningsbaserat stöd för att hantera onlineundervisning

Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har gjort en sammanställning av resultat och erfarenheter från forskning om onlineundervisning som kan hjälpa lärare att ställa om sin undervisning. Här finns konkreta tumregler inom tre områden: pedagogiska strategier, kommunikation med eleverna samt organisering och planering.

När det gäller själva undervisningen, är det viktigt med strukturer för interaktion och återkoppling, enkla och tydliga lektionsupplägg samt uppgifter som är tydliga kring tidsramar, teknik och bedömningskriterier, och som erbjuder eleverna några alternativa sätt att lösa dem. 
Forskningen visar att elever kan ha problem med att den frihet och det ansvarstagande som onlineundervisning innebär. Därför är det viktigt att läraren resonerar med eleverna om detta och även hjälper dem med deras studieplanering. 

Risken för fusk vid bedömningsgrundande moment kan motverkas genom att ta fram en uttalad policy som eleverna aktivt förbinder sig att följa.
När undervisningen sker online, är det viktigt att läraren känns närvarande för eleverna. Det kan till exempel handla om att delta i diskussioner och att svara på elevers frågor. Med andra ord gäller det att läraren har kontinuerlig kontakt med sina elever, via chat, videokonferens, telefon, och så vidare. Forskningslitteraturen pekar också på värdet av att arrangera sociala aktiviteter på nätet som inte direkt rör skolarbetet. 
Det är även viktigt att läraren håller ett öga på hur eleverna kommunicerar med varandra och upprätta en uppförandekod som kan hänvisas till vid dåligt beteende. En annan viktig sak är att identifiera “tysta” elever och att försöka hitta sätt att nå dem. 

Ett av kännetecknen för en god onlineundervisning är att det finns en balans mellan struktur och flexibilitet. Det är avgörande att ha tydliga ramar, men det gäller också att snabbt kunna byta teknik eller kommunikationsformer när det uppstår problem.
Forskningen lyfter också fram betydelsen av att ha ett starkt nätverk kring undervisningen när den äger rum på nätet. Det handlar bland annat om att informera eleverna om var och hur de kan få hjälp om tekniken krånglar och att ge möjlighet till stöd i deras närmiljö.
RISE har även tagit fram ett stöd för lärare i yngre åldrar, som tar sin utgångspunkt i Jonas Linderoths sammanställning. Här är utgångspunkten att undervisningen sker på distans, men det förutsätts inte att undervisningen sker över nätet.

Stöd för scenarioplanering

Scenarioplanering är en viktig del av planeringsarbetet när beslutsfattare inom skolan ska förbereda sig för en osäker framtid. Det handlar om att använda erfarenheter, kunskaper och föreställningsförmåga för att ta fram relevanta, realistiska och tydliga framtidsbilder. När det finns några tänkbara scenarier att reflektera kring, vidgas synfältet och det blir lättare att förbereda sig på vad som kan hända. 

RISE har tagit fram en matris med tre möjliga scenarier – A, B och C – för att underlätta en proaktiv planering på nationell nivå, på huvudmannanivån och i den enskilda skolan. I scenariomatrisen ges rekommendationer om vad som är viktigt att tänka på för att undervisningen, så långt möjligt, ska kunna bedrivas med bibehållen kvalitet. 

Vad som behöver göras, beror på hur situationen ser ut. I scenario A är skolan öppen och undervisningen bedrivs ungefär som vanligt, men det finns en beredskap för att läget kan förvärras. I scenario B har det införts restriktioner för att hindra smittspridning och hela eller delar av undervisningen sker över nätet. Scenario C ser i stort sett ut som scenario B, men här handlar det om mer kraftfulla restriktioner som gäller under en längre tid. 

Scenarierna skapar olika konsekvenser för bland annat samhällsekonomin, likvärdigheten och elevhälsan. Allt det här måste tas med i beräkningen under planeringen.
Syftet med stödmaterialet för scenarioplanering är att det ska kunna fungera som ett stöd för olika aktörer i deras verksamheter. Det har därför en Creative Commons-licens, som gör det möjligt för alla att anpassa materialet efter de förutsättningar som gäller i deras verksamhet. Materialet gör inte anspråk på att vara “färdigt”, utan tanken är att att det ska användas och vidareutvecklas utifrån lokala villkor och förutsättningar. 
Scenarioplanering – Ett stöd för skolan under Coronapandemin
Scenarioplanering – arbetsmaterial (ppt)
Scenarioplanering – Tom matris
Scenarioplanering – Digitala verktyg

Skola Hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med följande partners: Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen, Göteborgsregionen, Prinsparets stiftelse och Myndigheten för yrkeshögskolan.