Det digitala ekosystemet – stöd i beredskapsplanering inför kommande läsår

Vi står inför en fortsatt osäker höst, med risk för hög sjukfrånvaro, lokalbrist och ett
smittläge i samhället som kan förändras och påverka hur skolorna kan bedriva sin
undervisning. Att ha beredskap och planera för olika tänkbara scenarier är viktigt både långsiktigt och kortsiktigt. Digitala verktyg spelar en central roll, både i hur de kan stötta i själva beredskapsarbetet som i hur de kan och bör användas såväl i ett normalläge som när omställning till mer undervisning online behövs. Eftersom digitala verktyg spelar en central roll, är det också viktigt med beredskapsplaner om de skulle bli otillgängliga.
Generellt handlar planeringen i mångt och mycket om att fortsätta arbete i linje med målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet – att säkerställa likvärdig tillgång genom ett bra digitalt ekosystem av olika ändamålsenliga tjänster, personalens kompetens att använda resurserna osv.

Ta del av stödet här.